CÁC BƯỚC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐÚNG NHẤT

Giấy phép xây dựng là một minh chứng để chứng minh công trình được xây dựng đúng theo quy định của pháp luật. Do vậy mà những dự án, công trình bắt buộc phải có giấy phép xây dựng, thì chủ đầu tư cần tiến hành mọi thủ tục. Sau đây là các bước xin giấy phép xây dựng dự án.


Bước 1: Nộp hồ sơ

Đây là bước đầu tiên trong các bước xin giấy phép xây dựng dự án. Chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại:
- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình kiến trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quản lý.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã thuộc địa giới hành chính.
- Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn, đã có quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Bước 2: Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Các cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra hồ sơ, ghi biên bản nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo đúng quy định. Còn những hồ sơ chưa hoàn thiện, còn thiếu một số giấy tờ sẽ có văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư biết.Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm theo dõi, trả kết quả, cũng như thông báo cho chủ đầu tư về hồ sơ chưa đủ điều kiện.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị được giao có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. 

Bước 3: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Một bộ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
- Bản sao có chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở; giấy ủy quyền đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền; quyết định cho phép đầu tư xây dựng; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bước 4: Thời gian cấp phép xây dựng

Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm cả cấp giấy phép xây dựng tạm không quá 20 ngày. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị không quá 15 ngày, 10 ngày đối với nhà ở nông thôn.
Còn những trường hợp cấp lại hay gia hạn giấy phép xây dựng không quá 10 ngày.


Bước 5:  Nhận kết quả và nộp lệ phí

Đây là bước cuối cùng trong các bước xin giấy phép xây dựng dự án. Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế, có đóng dấu của cơ quan cấp phép tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
Phía chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định.

0 nhận xét: